Algemene Voorwaarden Trapped in Time

 
Definities:
 1. Trapped in Time:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het exploiteren van een escape game.
 1. Exploiteerder:
Degene die de escape game vertegenwoordigt bij het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst.
 1. Klant:
De natuurlijke of rechtspersoon die met Trapped in Time een overeenkomst heeft gesloten.
 1. Gast:
De natuurlijke persoon en/of degene(n) die hem vergezelt(len), aan wie op grond van een met klant gesloten overeenkomst een escape game zal worden verleend. Waar in deze algemene voorwaarden van een gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als een klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijs voortvloeit die slechts een van beide bedoeld kan zijn.
 1. Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen Trapped in Time en een klant ter zake van een of meer door Trapped in Time te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs.
 1. Annulering:
De in schriftelijke vorm door de klant aan de Trapped in Time gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Trapped in Time gedane mededeling dat een of meerdere diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
 1. Groep:
Een groep van 4 of meer personen aan wie door de Trapped in Time een of meerdere diensten worden verleend krachtens de overeenkomst.
 1. Indivdu(en):
Iedere persoon en iedere groep van personen die niet valt onder de definitie van groep.
 1. Goederen:
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
Toepasselijkheid:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze overeenkomst. Indien daarnaast toch andere voorwaarden toepasselijk zijn prevaleren deze voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid.
2.2 Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
2.3 De algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle andere natuurlijke personen waarvan Trapped in Time gebruik maakt of heeft gemaakt en/of bij het uitvoeren van de overeenkomst.
2.4 Zijn de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing verklaart op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatste geldende versie eenmaal van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle door Trapped in Time gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvende en onder het voorbehoud van de aanwezige capaciteit. Doet Trapped in Time binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op voorgenoemd voorbehoud, dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
3.2 Trapped in Time kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van de overeenkomst weigeren. Trapped in Time zal het sluiten van de overeenkomst in ieder geval weigeren indien deze van mening is dat de klanten/of gast agressief is dan wel onder invloed is van alcohol dan wel onder invloed is van verdovende middelen.
3.3 De overeenkomst voor een gast aangegaan door een tussenpersoon, al dan niet in naam van hun relaties, worden mede geacht voor rekening en risico van de tussenpersoon te zijn gesloten. Trapped in Time is geen commissie of provisie verschuldigd aan de tussenpersoon.
3.4 De overeenkomst gesloten met Trapped in Time worden behoudens anders luidend beding geachte mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de overeenkomst te vertegenwoordigen.
Verplichtingen van Trapped in Time;
4.1 Trapped in Time is verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen.
4.2 De in artikel 4.1 genoemde verplichtingen geldt niet:
 1. In geval van overmacht aan de zijde van Trapped in Time als bedoeld in artikel 9;
 2. Indien de gast niet of meer dan 15 minuten te laat verschijnt;
 3. Indien een klant op enigerlei wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welke hoofde ook jegens Trapped in Time heeft.
4.3 Trapped in Time is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of bewaring te nemen.
4.4 Trapped in Time is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan deze toelating voorwaarden verbinden.
4.5 Trapped in Time zal gedurende de escape game de gasten monitoren middels CCTV camera. Deze beelden worden na beëindigen van het spel verwijderd tenzij er schade zich heeft voorgedaan. De klant gaat ermee akkoord dat gedurende het spel opnames van hem/haar zullen worden gemaakt.
Annuleringen:
5.1 De klant is niet bevoegd om de overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht te zijn aanvaard indien Trapped in Time het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondeling annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
5.2 In geval van het zonder annuleren niet gebruik maken van de diensten van Trapped in Time door de klant, zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
5.3 Indien niet in alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
5.4 Bedragen die Trapped in Time met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan Trapped in Time te worden vergoed, mits Trapped in Time niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.
5.5.1: Bij annulering meer dan 14 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding te betalen behalve eventuele transactiekosten.
5.5.2 Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Trapped in Time te betalen en eventuele transactiekosten
5.5.3 Bij annulering meer dan 2 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 80% van de reserveringswaarde aan Trapped in Time te betalen en eventuele transactiekosten.
5.5.4 Bij annulering minder dan 1 dag voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Trapped in Time te betalen.
Aansprakelijkheid
6.1 Trapped in Time is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die de klant en/of gast heeft meegenomen. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies is te wijten aan opzet of grove schuld van Trapped in Time.
6.2 Trapped in Time is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden schade, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Trapped in Time.
6.3 In geen geval is Trapped in Time gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen, dan:
 • De reserveringswaarde, of indien dat meer is
 • Het door de verzekeraar van Trapped in Time aan de Trapped in Time ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel
 • De ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
6.4 Trapped in /Time is nimmer aansprakelijk voor de schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Trapped in Time houder, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Trapped in Time staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet en grove schuld aan de kant van Trapped in Time.
6.5 Indien Trapped in Time goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook, waar dan ook, door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Trapped in Time daar enige vergoeding voor bedingt, dan is Trapped in Time nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij Trapped in Time opzettelijk schade heeft toegebracht of de schade het gevolg is van grove schuld van Trapped in Time.
6.6 De Klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart Trapped in Time volledig ter zake van iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welk de gast en/of derde jegens Trapped in Time gelden mochten maken.
6.7 De in artikel 6.6 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de overeenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.
Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
7.1 De klant en of gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Trapped in Time en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een wanprestatie en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig die en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of dien onder hun toezicht staan.
Afrekening en betaling
8.1 De klant is in de overeenkomst genoemde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de overeenkomst werd gesloten meer dan 14 dagen voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de diensten moeten worden verleend, waaronder tevens wordt verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door Trapped in Time op een voor gast zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in even lijst welke aan de klant en/of gast op diens verzoek kan worden overhandigd.
8.2 Een lijst wordt geacht voor de gast goed zichtbaar te zijn aangebracht indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimte van Trapped in Time.
8.3 Voor bijzondere diensten, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een safe, telefoon e.d. kan door Trapped in Time extra vergoeding worden gevorderd.
8.4 Alle rekeningen zijn verschuldigd door de klant en/of gast, waaronder mede wordt begrepen rekeningen terzake van annulering, op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient direct voor betaling zorg te dragen.
8.5 De gast en/of klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke een van hen of beiden aan Trpped in Time uit welke hoofde ook verschuldigd zijn.
8.6 Zolang de klant en/of gast niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Trapped in Time heeft voldaan is Trapped in Time gerechtigd om alle goederen welke door de klant en/of gast in Trapped Time zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant en/of gast ten genoegde van Trapped in Time aan al zijn verplichtingen jegens Trapped in Time heeft voldaan.
8.7 Indien een andere betaling is overeengekomen dan contante betalingof betaling middels iDEAL dienen alle facturen door de klant binnen 14 dagen na factuurdatum aan Trapped in Time worden voldaan.
8.8 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
8.9 Indien de klant in gebreke is dient hij aan Trapped in Time alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijk als  buitengerechtelijk.  Daarboven is de klant indien in gebreke een bedrag aan rente verschuldigd.
8.10 Iedere betaling zal ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakt opmerking, worden geachte te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Trapped in Time in de navolgende volgorde:
 1. Kosten van executie;
 2. De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 3. Rente;
 4. Schade;
 5. Hoofdsom.
8.11 Betaling geschiedt in euro’s. Andere betaalmiddelen worden door Trapped in Time niet geaccepteerd.
Overmacht
9.1 Als overmacht voor Trapped in Time, die maakt dan een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
9.2 Indien een der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Intellectuele eigendomsrechten:
10.1 Escape game is een werk wat uitsluitend toebehoort aan Trapped in Time. Het is de klant en/of gast niet toegestaan om foto’s, oplossingen of omschrijvingen van de Escape game te openbaren zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Bij overtreding van deze bepaling is de klant en/of gast Trapped in Time een vergoeding verschuldigd van € 1000,--. Deze boete is onverminderd het recht van Trapped in Time om naast de boete volledige schadevergoeding te vorderen.
Toepasselijk recht en geschillen:
11.1 Op de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
11.2 Ingeval van geschillen tussen Trapped in Time en de klant zullen partijen trachten het geschil onderling op te lossen. Mocht dit geen uitkomst bieden dan is bij uitsluiting bevoegd de rechter te Rotterdam, tenzij krachtens anders dwingend wetbepaling een andere rechter bevoegd is.
10.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na een verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
10.4 De ongeldigheid van een of meer beding in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangen beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.